Toimitusehdot

Yleistä

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Kokemuslento Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) kuumailmapallolentoihin, jollei muuta ole yhtiön ja asiakkaan välillä nimenomaisesti sovittu tai jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Teemme parhaamme, jotta asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluumme. Toimintaamme ohjaavat lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja lento-organisaation toimintakäsikirja ja turvallisuudenhallintajärjestelmä.

Näiden sopimusehtojen lisäksi Kokemuslento Oy:n kuumailmapallolentoihin sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2027/97 matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta sekä Montrealin yleissopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä. Asetus ja yleissopimus rajoittavat lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuuta. Asetuksen edellyttämä tiedonanto korvausvastuusta on näiden toimitusehtojen liitteenä. Kuvaus ei kuitenkaan ole osa asiakkaan ja yhtiön välistä sopimusta, eikä sen perusteella voida tulkita asetuksen tai Montrealin sopimuksen säännöksiä. Korvausvastuu määräytyy yksinomaan sovellettavan lainsäädännön nojalla, eikä yhtiö vastaa kuvauksen oikeellisuudesta.

Lentolippujen ja lahjakorttien ostamiseen ja toimittamiseen sovelletaan lisäksi Kokemuskauppa Oy:n yleisiä toimitusehtoja. Kuluttaja-asiakkaan ja yhtiön väliseen sopimukseen sovelletaan myös kuluttajansuojalakia.

Lentojen operaattorina toimii Oy Linnan Pallo Ab (FI.DEC.BOP.0003).

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa lentolipun tai lahjakortin. Ostaja tai myyjä ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta muutoin kuin näissä ehdoissa määrätyllä tavoin eikä ostaja voi yksipuolisesti peruuttaa tilaustaan muutoin kuin lain sallimissa tilanteissa (ks. Kokemuskauppa Oy:n yleiset toimitusehdot).

Lennon maksaminen

Lentolippujen ja lahjakorttien myynnin, laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa Kokemuskauppa Oy. Lentolippu on maksettava ennen lentoa. Lentolipun/lahjakortin tilaus voidaan peruuttaa vain Kokemuskauppa Oy:n yleisten toimitusehtojen niin salliessa.

Lentolipun tai lahjakortin voimassaolo

Maksettu lentolippu tai lahjakortti on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. 

Lentovarauksen tekeminen

Lentovarausten vastaanottamisen hoitaa Kokemuskauppa Oy. Paikka lennolle voidaan varata lentolipun/lahjakortin ostamisen yhteydessä tai sen jälkeen joko näillä verkkosivuilla tai Kokemuskaupan asiakaspalvelusta.

Lentovarauksen yhteydessä tulee lennonsuunnittelua varten ilmoittaa lennolle osallistuvan henkilön (osallistuvien henkilöiden) paino. Vaatteiden ym. mukana olevien tavaroiden painona käytetään ilmoittautumisen yhteydessä 3 kg.

Lentovarauksen peruminen ja muuttaminen

Asiakas voi kuluitta perua tai siirtää lennon varauksen käytettäväksi yhtiön toisella lennolla viimeistään alkuperäistä lentoa edeltävänä päivänä klo 12.00. Sen jälkeen peruutuksia tai muutoksia ei sallita, vaan lentolippu/lahjakortti katsotaan käytetyksi (pois lukien jäljempänä kuvattu ylivoimainen este). Jos lasku on vielä perumisvaiheessa ollut maksamatta, on asiakkaan maksettava koko summa.

Yhtiö ja sen lentäjät voivat perua lennon sääolosuhteiden, viranomais- tai ilmatilarajoitusten tai muun lentoturvallisuussyyn nojalla taikka siitä syystä, että lennolle ei ole ilmoittautunut riittävästi asiakkaita. Tällöin lentolippu/lahjakortti voidaan käyttää myöhemmin sen voimassaoloaikana yhtiön toisella lennolla. Lentolipun/lahjakortin voimassaoloaika ei muutu, vaikka lento jouduttaisiinkin perumaan.

Ylivoimainen este

Asiakkaalla on oikeus perua varauksensa tai muuttaa sitä ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan tilanne, jossa olisi kohtuutonta vaatia asiakasta lähtemään lennolle sen vuoksi, että:

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai muuta henkilöä, jonka kanssa hän on yhdessä varannut lennon;

b) hänelle tai henkilölle, jonka kanssa hän on yhdessä varannut lennon, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma (liikenneonnettomuus, tulipalo tms.), jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään lennolle; tai

c) asiakkaalla tai hänen lähipiiriinsä kuuluvalla henkilöllä on koronavirustartunta tai flunssan oireita (esim. kuume, yskä, hengenahdistus) tai asiakas on lentoa edeltävän 14 vuorokauden kuluessa altistunut koronavirukselle.

Asiakkaan on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä Kokemuskauppa Oy:n asiakaspalveluun. Koronaviruksesta aiheutunutta ylivoimaista estettä lukuun ottamatta lähdön este on pyydettäessä osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla, vakuutusyhtiön lausunnolla tms.

Peruttu varaus siirretään ylivoimaisen esteen tilanteissa ensisijaisesti käytettäväksi myöhemmällä lentolipun/lahjakortin voimassaoloaikana lennettävällä yhtiön lennolla. Koronavirustilanteen johdosta jatkamme pyynnöstä lentolipun/lahjakortin voimassaoloaikaa lentokaudelle 2021. Jos ylivoimainen este jatkuu, Kokemuslento Oy voi lunastaa lentolipun/lahjakortin takaisin ostohinnastaan 30 euron toimistokuluilla vähennettynä. Takaisinmaksua varten asiakkaan on ilmoitettava käyttämättömän lentolipun/lahjakortin Kokemuskoodi sekä toimitettava Kokemuskauppa Oy:n asiakaspalveluun nimensä, yhteystietonsa ja tilinumeronsa.

Ilmoittaminen raskaudesta, sydänsairaudesta, liikuntarajoitteesta tai muusta lentämiseen vaikuttavasta terveyshaitasta

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle raskaudesta, sydänsairaudesta, liikuntarajoitteesta tai muusta lentämiseen vaikuttavasta terveyshaitasta. Jos ilmoitusta ei ole tehty, asiakasta pidetään täysin terveenä. Yhtiöllä ja sen lentäjillä on oikeus harkita lennon riskejä ja pidättäytyä lennon suorittamisesta ilmoituksen tehneen asiakkaan osalta. Raskaana olevan asiakkaan lentolipun/lahjakortin voimassaoloa voidaan raskauden vuoksi jatkaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 9 kuukautta. Muiden terveyshaittojen osalta lentolipun/lahjakortin voimassaoloaikaa jatketaan asiakkaan ja yhtiön välillä erikseen sovittavan ajan. Jos terveyshaitta estää lennon pysyvästi, lentolipun/lahjakortin hinta palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

Lentäjän oikeus kieltäytyä ottamasta asiakasta lennolle

Yhtiöllä ja sen lentäjillä on oikeus kieltäytyä ottamasta asiakasta lennolle mm. seuraavissa tapauksissa:

a) kieltäytyminen on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten tai määräysten noudattamiseksi;

b) asiakkaan kuljettaminen voi vaarantaa asiakkaan itsensä, muiden asiakkaiden tai miehistön turvallisuuden tai terveyden tai vaikuttaa niihin;

c) asiakkaan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi asiakkaalle itselleen, muille asiakkaille, miehistölle tai omaisuudelle;

Tällaisessa tilanteessa lahjakortti/lentolippu katsotaan käytetyksi, eikä asiakkaalle makseta korvausta lennolta jäämisestä.

Käsimatkatavara

Yhtiöllä ja sen lentäjillä on turvallisuussyistä oikeus rajoittaa lennolle otettavan käsimatkatavaran määrää. Kameran ja/tai videokameran ottaminen lennolle ja niiden käyttö lennon aikana on sallittu.

Vakuutus

Yhtiöllä on lentotoiminnassaan EU-lainsäädännön edellyttämä ilmakuljetusvastuuvakuutus, jonka matkustajakohtainen korvauksen enimmäismäärä on 250 000 erityistä nosto-oikeutta henkilövahingon ja 1 131 erityistä nosto-oikeutta matkatavaravahingon osalta.

Toimitusehtojen päiväys: 5.6.2020

 


Liite: Lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu matkustajien ja heidän matkatavaroidensa osalta

Tämä EU-lainsäädännön edellyttämä tiedote ei ole osa yhtiön ja asiakkaan välistä sopimusta, eikä sen perusteella voida tulkita asetuksen tai Montrealin sopimuksen säännöksiä. Yhtiön korvausvastuu määräytyy yksinomaan sovellettavan lainsäädännön nojalla, eikä yhtiö vastaa asetuksen edellyttämän kuvauksen oikeellisuudesta.

"Tämä tiedote sisältää yhteenvedon yhteisön lainsäädännössä ja Montrealin yleissopimuksessa edellytettävistä yhteisön lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuuta koskevista säännöistä.

Korvaus kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä

Matkustajan kuolemantapauksen ja loukkaantumisen osalta korvausvastuuta ei ole rahamääräisesti rajoitettu. Enintään 100 000 erityisen nosto-oikeuden suuruisen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana) vahingon osalta lentoliikenteen harjoittaja ei voi riitauttaa korvausvaatimusta. Tätä määrää suuremmissa vahingoissa lentoliikenteen harjoittaja voi puolustautua vaatimusta vastaan näyttämällä, ettei se ole toiminut huolimattomasti tai muutoin moitittavasti.

Ennakkomaksut

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava ennakkomaksu välittömistä taloudellisista tarpeista huolehtimiseksi 15 päivän kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu henkilö on yksilöity. Kuolemantapauksessa tämän ennakkomaksun on oltava vähintään 16000 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkustajalle viivästyksestä aiheutuvat vahingot

Matkustajan viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Matkustajan viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta korvausvastuu rajoitetaan 4 150 erityiseen nosto-oikeuteen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkatavaroiden viivästymisestä aiheutuneet vahingot

Matkatavaroiden viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Matkatavaroiden viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta korvausvastuu rajoitetaan 1 000 erityiseen nosto-oikeuteen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen

Matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta johtuvan vahingon osalta lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu on enintään 1000 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana). Lentoliikenteen harjoittajalla on kirjatun matkatavaran osalta huolimattomuudesta riippumaton korvausvastuu, paitsi jos vahinko aiheutuu matkatavaran viallisuudesta. Käsimatkatavaran osalta lentoliikenteen harjoittaja on korvausvelvollinen vain itse aiheuttamistaan vahingoista.

Korkeammat korvausvastuun rajat matkatavaroiden osalta

Matkustaja voi sopia korkeammista matkatavaraa koskevan korvausvastuun rajoista lentoliikenteen harjoittajan kanssa tekemällä viimeistään lähtöselvityksessä erityisen ilmoituksen ja suorittamalla lisämaksun.

Matkatavaroita koskevat valitukset

Jos matkatavara on vahingoittunut, viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, matkustajan on tehtävä kirjallinen muistutus lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisimman pian. Jos kirjattu matkatavara on vahingoittunut, matkustajan on tehtävä kirjallinen muistutus seitsemän päivän kuluessa, ja matkatavaran viivästymisen yhteydessä 21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on toimitettu hänelle.

Sopimuksen tehneen lentoliikenteen harjoittajan ja lennon tosiasiallisesti liikennöineen lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu

Jos lennon tosiasiallisesti liikennöivä lentoliikenteen harjoittaja ei ole sama kuin sopimuksen tehnyt lentoliikenteen harjoittaja, matkustajalla on oikeus lähettää vahinkoihin liittyvä muistutus kummalle tahansa tai nostaa korvauskanne kumpaa tahansa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan. Jos lentoliikenteen harjoittajan nimi tai koodi on ilmoitettu matkalipussa, se on sopimuksen tehnyt yhtiö.

Vaatimuksia koskeva määräaika

Mahdolliset vahingonkorvausta koskevat kanteet on pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona ilma-alus saapui tai sen oli määrä saapua määränpäähänsä.

Tämän tiedotteen tietojen perusta

Edellä esitetyt säännöt perustuvat 28 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn Montrealin yleissopimukseen, joka pannaan täytäntöön yhteisössä asetuksella (EY) N:o 2027/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 889/2002, ja jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä."